Platba poplatku za odpad

Platba poplatku za odpad

Oznamujeme občanům, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů lze platit v kanceláři OÚ nebo na účet obce č. 29826631/0100, variabilní symbol číslo popisné, specifický symbol 1340.

Sazba poplatku za odpad je 450,-- Kč na osobu.

Poplatek je možno zaplatit jednorázově k 31. březnu, případně ve dvou stejných splátkách splatných k 31. březnu a 30. září.

Osvobozeni od poplatku jsou zejména děti do 6 let a občané starší 75 let.

Studenti středních a vysokých škol, kteří jsou po dobu studia ubytováni v místě navštěvované školy, mají poplatek snížen na 50 %. Tuto skutečnost musí doložit potvrzením o studiu.

 

Více informací o místních poplatcích naleznete v obecní vyhlášce č. 1/2013.