Poplatková povinnost za rok 2022

Poplatková povinnost za rok 2022

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek ze psů za rok 2022 je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo na bankovní účet obce č. 29826631/0100 (VS - číslo domu).

Poplatek za svoz komunálního odpadu je nutné uhradit jednorázově k 31. 3. 2022, případně ve dvou stejných splátkách splatných k 31. 3. 2022 a 30. 9. 2022. Splatnost poplatku za psa je do 31. 3. 2022.

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Základní sazba poplatku za odpad je 550,- Kč na osobu. Osvobozeni od poplatku jsou děti do věku 6 roků (osvobození platí také pro zbytek kalendářního roku ve kterém dítě věku 6 roků dosáhne) a občané starší 75 let (osvobození platí po celý kalendářní rok, ve kterém občan tohoto věku dosáhne). Dále je osvobozena osoba, která je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo má adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, Valchov č.p. 97 a nezdržuje se v obci déle než jeden rok nebo trvale žije v zahraničí.

Základní sazba poplatku za psa je 100,- Kč. Za každého dalšího psa 150,- Kč. Sazba pro poživatele důchodu je 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč.

Všechny potřebné informace k místním poplatkům naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019 a č. 1/2021.

 

Více zde: Obecně závazná vyhláška obce Valchov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství